18 şubat 2019 Pazartesi
TARIM BAKANLIĞI TV PERSONELİ ARIYOR!
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TARIM BAKANLIĞI TV PERSONELİ ARIYOR!
2011-04-06 - 17:52

Tarım Bakanlığı;1 dekoratör, 1 destek personeli, 6 grafiker, 5 kurgucu, 4 muhabir, 14ofset operatörü, 2 redaktör, 2 resim seçici, 2 sesçi, 2 stüdyoyönetmeni, 2 teknik yönetmen, 2 yardımcı kameraman alacak...


İŞTE BAKANLIĞIN YAPTIĞI RESMİ DUYURU...


Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 Sayılı DMK 4/B Maddesine göre Sözleşmeli Personel alınacaktır.


ÖğrenciSeçmeve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz2010 ve28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavı(2010-KPSS lisans ve 2010-KPSS ortaöğretim/önlisans) sonuçlarıileMesleki Uygulamalı Sınav sonucuna göre; Tarım ve KöyişleriBakanlığı,Yayın Dairesi Başkanlığı'nda EK-1 ve EK-2'deyer alan pozisyonlardaistihdam edilmek üzere 657 Sayılı DevletMemurları Kanunu'nun 4/BMaddesine göre “Sözleşmeli Personel”alınacaktır.


T.C.


TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI


Yayın Dairesi Başkanlığı


DUYURU 


1.GENEL AÇIKLAMA


ÖğrenciSeçmeve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz2010 ve28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavı(2010-KPSS lisans ve 2010-KPSS ortaöğretim/önlisans) sonuçlarıileMesleki Uygulamalı Sınav sonucuna göre; Tarım ve KöyişleriBakanlığı,Yayın Dairesi Başkanlığı'nda EK-1 ve EK-2'de yer alanpozisyonlardaistihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet MemurlarıKanunu'nun 4/BMaddesine göre “Sözleşmeli Personel” alınacaktır.


2.BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI


a) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.


b) İlan edilen pozisyonlara başvuracak adayların aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarına sahip olmaları gerekmektedir.


2.1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.


b)Erkekadayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisibulunmamak,askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetiniyapmış, muaf,erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.


c) Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.


d)657sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü madde hükümleri saklıkalmakkaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veyaakılhastalığı ile özürlü bulunmamak. (Kamu hizmetine ilk defabaşlayacakolup, sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan sağlıkkurulu raporuistenir)


2.2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI


a) Yukarıdaki şartları taşıyan adayların EK-1 ve EK-2'deyeralan pozisyonların karşısındaki aranılan niteliklerintamamınıtaşımaları ve nitelikleri taşıdıklarına ilişkin belgeleriibrazetmeleri gerekmektedir.


Bunitelikleritaşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabuledilmeyecektir.Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgeninsahte/geçersiz olduğuanlaşılanların “Sözleşme imzalanarak görevebaşlatılmış olsalar bile”sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasalişlem yapılacaktır. 


b)KPSS(B) Grubu puan sıralamasına göre alınacak sözleşmelipersonelpozisyonlarına başvuracakların; 2010-KPSS lisans ve2010-KPSSortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları içinKPSSP3,önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları içinKPSSP94puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.


ÖNEMLİ NOT:


06.06.1978tarihlive 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girenSözleşmeliPersonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 incimaddesinin sonfıkrasına eklenen istisnalar dışında, Kamu kurum vekuruluşları ileBakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göresözleşmeliçalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardanayrıldıklarıtarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler başvurudabulunamayacaklardır.Başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme işlemiyapılanlarla 7/15754sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılıKanunun 47 nci maddesigereğince sözleşme yapılması mümkünbulunmamaktadır.


3.BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER


a) Başvuru Formu. (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesi "http://www.tarim.gov.tr" ile Yayın Dairesi Başkanlığı internet sitesinden "http://www.tarimyayin.gov.tr"veyabaşvuru sırasında Kayıt Komisyonundan temin edilerek, başvurusahibitarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imzalanacaktır)


   1. KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASINA GÖRE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA BAŞVURU FORMU


   2. MESLEKİ UYGULAMALI SINAV SONUCUNA GÖRE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA BAŞVURU FORMUb) KPSS Sonuç Belgesi. (KPSS -B- Grubu puan sıralamasına göre alınacak sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuracaklar için)


c) Nüfus Cüzdanının fotokopi veya onaylı örneği. (T.C. Kimlik No'lu)


d) 2 Adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ayda çekilmiş)


e) Özgeçmiş.


f) Başvuruda bulunulacak pozisyonun niteliklerine ilişkin EK-1 ve EK-2'de belirtilen belgeler.


4. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ


BaşvuruTarihi:Başvuru süresi bu personel alım ilanının ulusal bir gazetedekiilkyayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür ve 15. günden sonrayapılacakbaşvurular kabul edilmeyecektir.


Başvuru Şekli ve Yeri: Başvuruda bulunacak adayların; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesi http://www.tarim.gov.tr ile Yayın Dairesi Başkanlığı internet sitesinden "http://www.tarimyayin.gov.tr"veyabaşvuru sırasında Kayıt Kabul Komisyonundan temin edilecek“BaşvuruFormu”nu, başvuracakları pozisyonun niteliklerine ilişkinbelgeleri veyukarıda sayılan belgeleri “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,Yayın DairesiBaşkanlığı, İvedik Caddesi, Bankacılar Sok. No:10Yenimahalle/ANKARA”adresinde bulunan Kayıt Kabul Komisyonuna(Kütüphane ve DokümantasyonŞube Müdürlüğü) mesai saatleri(09.00-18.00) içerisinde elden teslimetmeleri gerekmektedir.


Posta,kargoveya diğer yollardan Yayın DairesiBaşkanlığınagönderilen/ulaştırılan/teslim edilen Başvuru Formu veilgili belgelergeçersiz sayılacak, başvuru kabul edilmeyecektir.


5. SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ADAYLARA TESLİMİ (Mesleki Uygulamalı Sınav Sonucuna Göre Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Başvuranlar İçin)


a)Başvurularındeğerlendirilmesi sonucunda, Mesleki Uygulamalı Sınavakatılacakadayların listesi son başvuru tarihinden itibaren en geç 3güniçerisinde; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesi http://www.tarim.gov.tr; ile Yayın Dairesi Başkanlığı internet sitesinden http://www.tarimyayin.gov.tr duyurulacaktır.


b) Sınav Giriş Belgesi; sınav gününde,  adaylara elden teslim edilecektir.


6. SINAV TARİHİ/SAATİ VE YERİ (Mesleki Uygulamalı Sınav Sonucuna Göre Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Başvuranların Sınavı)


Sınav Tarihi/Saati :  27/04/2011 Çarşamba,   Saat: 10.00


Sınav Yeri : Tarım  ve Köyişleri Bakanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı, İvedik Caddesi


  Bankacılar Sok. No: 10 Yenimahalle/ANKARA


NOT:


-Adaylar;pozisyonsırasına ve alfabetik isim sırasına göre sınava alınacaktır.Adaysayısının fazla olması ve/veya aynı gün içinde sınavıntamamlanamamasıdurumunda sınava bir sonraki gün (Saat:10.00'da) devamedilecektir.


-Adayların, sınav günü nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.


7. PERSONEL ALIMI VE SINAV ŞEKLİ


7.1. 2010 Yılı KPSS (B) Grubu puan sıralamasına göre alınacak sözleşmeli personel pozisyonları için;


2010YılıKPSS (B) Grubu puanından 50 (elli) ve üzeri puan almış olanadaylardan;en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak,ilan edilenpozisyon sayısı kadar, 1 adet asil ve    2 adet yedekadaybelirlenecektir.


7.2. Mesleki Uygulamalı Sınav Sonucuna Göre Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyonları için;


MeslekiUygulamalıSınavdan 50 (elli) ve üzeri puan almış olan adaylar başarılısayılacakve bu adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamaküzeresıralanarak, 1 adet asil ve 2 adet yedek aday belirlenecektir.


9.  GÖREVE BAŞLATILACAKLARIN DUYURULMASI


KPSS(B)Grubu puanına ve Mesleki Uygulama Sınavı sonuçlarına göregörevebaşlatılacaklar; Mesleki Uygulamalı Sınavın tamamlanmasını takipeden 3işgünü içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesi "http://www.tarim.gov.tr" ile Yayın Dairesi Başkanlığı internet sitesinden "http://www.tarimyayin.gov.tr"yayımlanarakduyurulacaktır. Sonuçların yayımlanma tarihi aynı zamandatebligattarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklar içinayrıcatebligatta bulunulmayacaktır.


Görevebaşlatılmayahak kazanan asil adayın sonuçların ilanından yani tebligattarihindenitibaren en geç 15 gün içerisinde Yayın Dairesi Başkanlığınaşahsen veaşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmalarıgerekmektedir. Busüre içerisinde başvuruda bulunmayan asil aday, builanda belirtilensözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilme hakkınıkaybedecektir.


Asiladayınyerleştirilme hakkını kaybetmesi durumunda yukarıda bahsedileninternetsitelerinde sırası ile 1. ve 2. yedek adaylar için tebligatsayılmaküzere duyuru yapılacak olup, 4'er günlük başvuru süresibulunacaktır (1.yedek adayın süresi dolmadan 2. yedek aday başvurudabulunamayacaktır).Yerleştirilmeye hak kazanmaları durumunda 1. ve 2.yedek adayların dakendileri için belirtilen sürede şahsen ve aşağıdabelirtilen belgelerlebirlikte Yayın Dairesi Başkanlığına başvurudabulunmaları gerekmektedir.Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanadaylar bu ilanda belirtilensözleşmeli personel pozisyonunayerleştirilme hakkını kaybedecektir.


ÖNEMLİ NOT:


Sonuçlarınyayımlanmatarihi aynı zamanda sonuçlara itiraz süresinin başlamatarihidir vesüresi 3 gündür. 3. günden sonra yapılan itirazlar kabuledilmeyecektir.


10. SÖZLEŞME İMZALANMASINDA İSTENECEK BELGELER


a) Sözleşme imzalanacak pozisyonun adaylık şartlarında istenen belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri.


b) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış, yeni tarihli).


c) 6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş).


d) İkametgah Belgesi.


e) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.


f) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır).


g)Başvurutarihi itibariyle Bakanlığımız ile Kamu kurum ve kuruluşlarında657sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre çalışılmadığına dair beyan.


11. SÖZLEŞME ÜCRETİ


Yerleştirilmesiyapılanadaylarla; EK-1 ve EK-2'deki pozisyonların karşısındagösterilen “AylıkBrüt Sözleşme Ücreti” üzerinden sözleşme yapılacaktır.


BİLGİ İÇİN:


ADRES : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı, İvedik Caddesi,


Bankacılar Sok. No:10 Yenimahalle/ANKARA


TELEFON : (312) 315 65 55-56/166


 


YORUMLAR

MEDYADA İŞ İLANLARI Kategorisine Ait Diğer Haberler

Karşı gazetesinin dağıtımı engelleniyor mu? İddialar Meclis'e taşındı! Habertürk TV'de ana haberi kim sunacak? Fox TV'de üst düzey atama! Kim, hangi göreve getirildi? TRT ekranlarında bir ilk! başörtülü spiker haber sundu! Gazeteciliğe Yeni Anlayış İŞ ARAYANLAR SET ARKASI İŞ İLANLARI TARIMTÜRK TV DAHA DA BÜYÜYOR! SKYTURK'TE TENKİSAT İÇİN DÜĞMEYE BASILDI! HANGİ EKONOMİ PORTALI EKONOMİ GAZETECİLERİ ARIYOR?

KÖŞE YAZARLARI

Flash Haberler

Copyright © 2010 HABERDINAMIK.COM